2024. július 13. Péntek
Napnyugta: 20:39
NyitólapOldaltérképLinkekElérhetőségLogin
 
 
 
 
 
      Címlap arrow Kik az Adventisták arrow Etikai állásfoglalások arrow Táplálkozás arrow Az egészségügyi szolgálat adventista alapelvei
Az egészségügyi szolgálat adventista alapelvei PDF Nyomtatás E-mail

A hetednapi adventista egészségügyi üzenet több, mint a vegaburgerek és a tofu, több, mint az ülőfürdők és a dohányzásleszoktató tanfolyamok. Vannak vallásos vonatkozásai is. Az egészségügyi szolgálat gyakorlati indoka az, hogy aki tiszta elmével rendelkezik, az Isten akaratát jobban fel tudja fogni, és akinek egészséges szervezete van, az jobban tud szolgálni másoknak.

Az egészség Isten akarata

A gyógyítást, a betegségek megelőzését és az egészség megőrzését magában foglaló egészségügyi szolgálatnak arra az alapvető hitre kell épülnie, miszerint a jó egészség Isten akarata. Ez az alapvető igazság ad felhatalmazást az egészségügyi szolgálatra.

Bár úgy is érvelhetnénk, hogy a halál, a betegség és a szenvedés bizonyos értelemben Isten akaratából következik be (mivel természetes következménye az emberek Istentől kapott szabadságának, amellyel áthághatják az egészség törvényeit), de azt is állíthatjuk, hogy a bűn és annak következményei ellentmondanak Isten jóakaratának, amit a teremtményei iránt érez.

Amikor a szenvedés enyhítésére és a bűn megfékezésére törekszünk, akkor Istennel összhangban munkálkodunk azon, hogy a világegyetem az élet törvényeivel újra harmonikus kapcsolatba kerüljön. Ritka kivételektől eltekintve, a heves viharok, földrengések, sebesülések, betegségek általi és a korai halál nem Isten akarata szerint való. (Lásd A nagy küzdelem, 589–590. oldal)

Isten örök életre teremtette az emberiséget, a bűn megjelenése viszont betegséget és halált eredményezett. Az özönvíz előtt az emberek általában 700, 800 vagy több évet éltek. Methusélah, Nóé nagyapja 969 évet élt; Lámekh, Nóé apja 777 évet, és Nóé is megünnepelhette 950. születésnapját! Az özönvíz után viszont Ábrahám már csak 175 évet élt; és mire a zsidók elhagyták Egyiptomot, és beléptek az ígéret földjére, az átlagéletkor körülbelül a maihoz hasonló értékre csökkent.

Mi volt a felelős a drámai életkorcsökkenésért? Sokan azt állítják, hogy a húsételek, amelyeknek fogyasztását Isten az özönvíz után azért engedte meg, hogy lerövidítse a bűnös életet. Viszont az Isten által eredetileg tervezett növényi alapú étrendet fogyasztva és az isteni egészségügyi alapelveknek engedelmeskedve ezen folyamatok visszafordítását segíthetjük elő. Az adventista népességet felmérő tanulmányok azt jelzik, hogy azok a vegetáriánusok, akik végeznek valamilyen testmozgást, hat-tíz évvel tovább élnek, mint az átlagnépesség.

Ha valaki tovább és egészségesebben élne, akkor elképzelhetjük, micsoda bölcsességre tehetne szert! Gondoljuk csak el, hogy milyen hatékony bizonyságtevőkké válhatnánk Jézus mellett, ha a betegségek elkerülnének bennünket! Milyen sok embert nyerhetnénk meg Krisztusnak, ha minden évben legalább egyet vinnénk hozzá. Micsoda lehetőség az evangélium hirdetésében!

Isten ígérete így hangzik: „Fiam! Az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd; mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven” (Péld 3:1–2.). Ha egészségesebben és tovább élünk, akkor sokkal felkészültebbek leszünk Isten szolgálatára és mások szükségleteinek kielégítésére.

Isten a testünket a Szentlélek templomának teremtette. Isten bennünk szeretne lakozni. Pál kétszer is leírta a hedonista korinthusiaknak, hogy Isten a testünket lelki templomul szánta Szentlelkének (1Kor 3:15; 6:19). Isten arra hivatkozik, hogy ezeknek a „templomoknak” Ő a tulajdonosa, a teremtés (Ef 2:10), majd később a kálvárián megfizetett váltság révén (1Kor 6:20). Mivel Isten ilyen sok energiát fektetett testünk jólétének biztosításába, szeretné, ha az Ő saját „használati utasítása”, a Biblia alapján kezelnénk.

Isten Jézus Krisztus által megváltott minket, és helyre akarja állítani bennünk a képmását. A „Mi az adventista »egészségügyi üzenet«?” című cikkében Roger Coon a következőket mondja: „A keresztény vallásnak – teológiai terminológiát használva – a végcélja az »üdvösség«; annak helyreállítása, ami régen volt, úgy az emberekben, mint a világon, így térítve őket vissza eredeti, ideális helyzetükbe.” Aztán a következőképpen idézi Jom Gilbertsont: „Isten megformált, a bűn eldeformált, a megváltás Krisztusban újraformál bennünket” (Adventist Review, 1993. december 9., 17. oldal).

Az adventista egészségügyi alapelvek bibliai alapjai

 

 • Isten jó cselekedetekre teremtett bennünket. „Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk.” (Ef 2:10)

 • Szent erkölcsi kötelességünk testünk optimális fizikális kondíciójának fenntartása. „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.” (Róm 12:1)

 • Krisztus megváltott bennünket, ezért testünkkel is tisztelnünk és dicsőítenünk kell Istent; így azt semmilyen módon nem tehetjük tisztátalanná. „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” (1Kor 6:19–20)

 • A Krisztus közeli visszatérésébe vetett hit arra késztet, hogy Istennek szenteljük teljes lényünket. „Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére.” (1Thessz 5:23)

 

Isten felelősnek tart bennünket az egészségünk megőrzéséért

Ezen a bibliai alapon nyugszik az a hit, miszerint egészségünk megőrzésével felelősséggel tartozunk Istennek. Az a személy, aki szándékosan megszegi az egészségügyi alapelveket, és így saját hibájából egészségtelen vagy sérült, az Isten törvényének megszegőjeként él. Az a dohányos, aki tüdőrákot okoz magának; az az alkoholista, akinek májzsugora lesz; a rendszertelenül étkező, a túl sokat vagy túl sok nehéz ételt fogyasztó, akinek komoly emésztőrendszeri betegsége lesz; a testes, feszült, testgyakorlást nem végző üzletember vagy értelmiségi, akit egy szívinfarktus dönt le a lábáról, mind kisebb vagy nagyobb mértékben felelős az elszenvedett betegségéért, és bűn terheli őt a rábízott test elhanyagolása miatt.

Ezek a tények az egészség kérdésének nem érzelmi, nem rituális vagy legális, hanem nagyon is gyakorlati megközelítést adnak. Ha a keresztények ugyanúgy felelősek az egészségük megőrzéséért, mint jellemükért – ahogyan az adventisták hiszik és vallják –, akkor az alapvető egészségügyi elvek szélesebb körben való propagálásának fontos szerepet kell játszania mind a vallásban, mind a teológiában.

Mindezen tények fényében az adventisták szívükön viselik a betegekről való gondoskodást, és segítenek a szenvedőknek megnyugvást találni. További törekvésük, hogy oktatás által elősegítsék a kívánatos egészséges szokások és gyakorlat kialakítását, amely által az immunrendszer erősödik, a betegségek száma csökken, vagy teljesen megszűnik, és a test egészséges marad.

A kihívás

A Biblia arra figyelmeztet, hogy az utolsó időkben még a kiválasztottak is el lesznek hitetve. Ha van idő, amelyben tiszta gondolkodásra és lelki ítélőképességre van szükségünk, az most van. Isten az elménket a Szentlélek által szólítja meg, és a testünknek azt parancsolja, hogy engedelmeskedjen. Ha a túlterheltség következtében gondolkodásunk elhomályosodott, Istennek nehézséget okoz, hogy késztetéseivel elérjen bennünket.

Elérkezett az ideje, hogy Jézus Krisztust többnek tartsuk egy, a pusztulásból kivezető „vészkijáratnál”. Itt az ideje, hogy átadjuk a testünket Istennek, aki arra szólít fel, hogy viseljünk gondot szent templomaira. Egészségünk és életerőnk egy elveszett és anyagias világban az igazi belső öröm és békesség irányába mutathat. Ezért olyan fontos az egészségügyi üzenet.

Az első emberek még a degeneratív betegségek ideje előtt éltek. Mivel Isten Ádámot, Évát és az egész emberi nemet egészségre teremtette,

 1. azt az utasítást adta, hogy olajosmagvakat, gabonaféléket és gyümölcsöt egyenek;

 2. munkával ajándékozta meg őket, hogy edzhessék testüket;

 3. azt parancsolta nekik, hogy a hét egyik napján pihenjenek;

 4. Isten megalapította a házasság és a család intézményét, s ezáltal az embert egy támogató közösséggel ajándékozta meg.

 

Isten nyilvánvalóan nem ajánlotta nekik azt az életmódot, amely évente a 264 milliós amerikai népesség 700 000 tagjának szívinfarktus, félmilliónak rák és több mint 160 000-nek agyvérzés miatti halálát okozza. Az elhalálozások legtöbbje korai életkorban, hatvan-hetven éves kor körül következik be, ami messze van Methusélah 969 évétől. Másképp megfogalmazva, jelenlegi életmódunk termeli ki a szívinfarktust, a rákot és az agyvérzést, vagyis a halálozások háromnegyedének okát. Tehát a korai halál a kutatók határozott állítása szerint főként a rosszul megválasztott étrendre és életmódra vezethető vissza.

1863-ban Ellen White egy 45 perces látomást kapott, ami az eredeti egészségügyi alapelvek Isten népe közötti újbóli megalapozásának fontosságát hangsúlyozta. Isten világossá tette, hogy az egészségügyi kérdések nemcsak világi megfontolásból fontosak. „Az egészséges élet – írja Ellen White – egy szent felelősség, amelyet Isten a saját képmására alkotott, értelemmel bíró lényekre ruházott, hogy az örökölt képmást a lehető legtökéletesebben őrizzék meg.” (Spiritual Gifts, 4. kötet, 148. oldal)

Ezért képezi olyan fontos részét az Adventista Egyház missziójának az egészségügyi üzenet. Az 1863-tól kiadott Health Reformer című egészségügyi újság, valamint az egészségügyi és mértékletességi magazinok megjelenésének is ez az indoka. Ezért indította el az egyház az egészségügyi intézményeit és egészségügyi misszionáriusokat képző programjait. Ezért van ma az Adventista Egyház majdnem minden szervezeti szintjén egészségügyi szolgálatok osztálya. Emiatt választják meg az Adventista Egyházban az egészségügyi osztály vezetőjét is.

Az egészségügyi üzenet tanításunk „jobbkeze”. Nekünk pedig megtisztelő felelősségünk, hogy gyülekezeteinkben ezt a fontos munkát vezessük.

Egy elképzelt interjú J. R. Spangler és Ellen White között

A Ministryben (1970. szeptember, 3–5. oldal) J. R. Spangler közreadott egy képzeletbeli interjút Ellen White-tal, amelyben White testvérnő írásaiból vett idézeteket használt fel, hogy az egészség fontosságát hangsúlyozza. Az 1860-tól a haláláig, 1915-ig adott tanácsai a ma egészségügyben dolgozók számára is helytállók. Ez az interjú talán ösztönözni fog bennünket, hogy az egészségügyi üzenetet gyülekezeteinkben és saját környezetünkben egyaránt előmozdítsuk.

JRS: Mrs White, a világ figyelme manapság egyre jobban az egészséges életmód felé fordul. Gondolja, hogy tőkét kovácsolhatnánk ebből a tényből?

EGW: „Egyetlen téma sincs, amely ilyen nagy figyelmet érdemelne, mint a fizikai egészség.” (Temperance, 196. oldal)

JRS: Gondolja, hogy egészségügyi üzenetünket evangélizációs eszközként is használhatnánk?

EGW: „Isten gondviselésében azt látom, hogy az egészségügyi misszionáriusi munka a betegséggel terhelt emberek elérésének első éke lehet.” (Counsels on Health, 535. oldal)

JRS: Miért hívja azt „első éknek”, és hogyan emelkedhet fel valaki lelkileg, az egészséges életmódra helyezve a hangsúlyt?

EGW: „Ha bármely országnak, ahová elhívattunk, szeretnénk felemelni az erkölcsi színvonalát, akkor először az emberek fizikai szokásait kell megváltoztatnunk. A jellem nemessége ugyanis az elme és a test erejének helyes működésétől függ.” (Ugyanott, 505. oldal)

JRS: Gondolom, tudja, hogy hitünkkel szemben erős az előítélet, és egészségmániásként ismernek minket. Az előítéletek megtörésében mennyire tartja fontosnak az egészségügyi megközelítést?

EGW: „Amikor meghallottam, hogy dr. Kellogg egészségügyi missziós munkába kezdett, teljes szívemmel és lelkemmel bátorítottam őt, mert tudom, hogy csak ezzel a munkával lehet ebben a világban a hitünk elleni előítéletet megtörni.” (Ugyanott, 532. oldal)

JRS: Tudna erről egy kicsit többet mondani?

EGW: „Azok az ajtók, amelyek az evangéliumot prédikáló előtt bezáródtak, megnyílnak majd az egészségügyi misszió előtt. Isten a fizikai szenvedés enyhítése útján éri el a szíveket.” (Medical Ministry, 246. oldal.)

JRS: Úgy gondolja tehát, hogy könnyebb valakit lelkileg elérni a fizikális szükségletein keresztül?

EGW: „A szenvedések közepette sokak lelke válik alázatossá, és az igazság gyöngéden elmondott szavai – attól, aki a fizikai szenvedés megszüntetésére törekszik – megérinthetik a szívüket.” (Counsels on Health, 503. oldal) „Isten terve szerint való, hogy az egészségügyi reform helyreállító befolyása része legyen az utolsó nagy erőfeszítésnek, amellyel az evangélium üzenetét hirdetik.” (Medical Ministry, 259. oldal)

JRS: Mi a helyzet az egészségügyi misszióval azokon a területeken, ahol az adventizmus ismeretlen, mint például a színes bőrűek között?

EGW: „Az új területeken egyetlen munka sem olyan sikeres, mint az egészségügyi misszió. Ha lelkészeink komoly erőfeszítést tennének, hogy ezen a területen képezzék magukat, sokkal alkalmasabbá válnának arra a munkára, amit Krisztus végzett orvos-misszionáriusként. Szorgalmas tanulással és gyakorlással olyan jól megismerhetnék az egészségügyi reform alapelveit, hogy bárhová kerülve, nagy áldására lennének azoknak az embereknek, akikkel találkoznak.” „Az egészségügyi reform szükségessége harminc éve áll népünk figyelmének előterében. Annak egyszerű alapelveit alkalmazva, a betegek és szenvedők megkönnyebbültek, és a másként elérhetetlen területek a legérdekesebb tevékenységi területté váltak. Az igazság ezen magjai termékeny földbe hullva, bőséges aratást eredményeznek.” (Medical Ministry, 239. oldal)

JRS: Tehát ön szerint az egészségügyi üzenet nemcsak előkészíti a talajt az evangéliumi magvetésnek, hanem az aratásban is hatékony lehet?

EGW: „Amikor az evangéliumi munka más területeivel összekapcsolódik, az egészségügyi misszió lesz a leghatékonyabb eszköz, amely előkészíti a talajt az igazság magvetésének, ugyanakkor hatékony eszközévé válik a termés learatásának is.” (Ugyanott, 240. oldal)

JRS: Milyen kapcsolatban kellene lennie az egészségügyi missziós munkának a hármas angyali üzenettel?

EGW: „Újra és újra utasítást kaptam arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi missziós munkának úgy kell viszonyulnia a hármas angyali üzenethez, mint ahogyan a kar kapcsolódik a testhez.” (Counsels on Health, 513. oldal)

JRS: Nem gondolja, hogy a modern orvosi ellátás rendszere elegendő manapság az emberiség gyógyítására, és hogy ezekben az utolsó időkben teljes energiánkat kizárólag lelki témák prédikálására kellene fordítanunk?

EGW: „Az egészség evangéliumának szorosan össze kell kapcsolódnia az Ige szolgálatával. Isten tervének része, hogy az egészségügyi reform helyreállító munkája eszköz legyen az evangéliumi üzenet hirdetésének utolsó nagy erőfeszítésében.” (Medical Ministry, 259. oldal)

JRS: De Mrs White! Mi, lelkészek, olyan elfoglaltak vagyunk. Hogyan várhatná el bárki is, hogy mindent megtanuljunk a testről és annak működéséről? Segítségre lenne szükségünk. Mit javasol?

EGW: „Amennyire lehetséges, jó lenne, ha az evangélium munkásai megtanulnák, hogy a lelki mellett hogyan szolgálják a testi szükségleteket is; mivel ezzel Krisztus példáját követnék. A mértéktelenség majdnem teljesen megbetegítette a világot; de az evangélium szolgái nem fordíthatják teljes idejüket és erejüket a szükségben levőkről való gondoskodásra. Az Úr úgy rendelte, hogy keresztény orvosok és ápolók munkálkodjanak az evangéliumról prédikálók mellett. Az egészségügyi missziós munkának össze kell kapcsolódnia az evangélium szolgálatával.” (Ugyanott, 240. oldal)

JRS: A válasza megdöbbent! Úgy gondolja, hogy az igazságot tanító lelkészekkel vállvetve egészségügyi dolgozóknak kellene tevékenykedniük?

EGW: „Ha orvosaink és lelkészeink együtt tudnának dolgozni az igazságnak az emberek számára való hirdetésében, többet érhetnének el, mint ameny-nyit a lelkész egyedül munkálkodva.” (Medical Ministry, 263. oldal) „Sok munkát kell elvégezni, ezért a lelkészeknek és az orvosoknak tökéletes egységben kell együttműködniük.” (6 BT, 233. oldal) „Az orvosoknak és a lelkészeknek fel kell fedezniük, hogy ugyanabban a munkában foglalatosak. Tökéletes összhangban kell dolgozniuk.” (Ugyanott, 7. kötet, 111. oldal)

JRS: Nem gondolja, hogy orvosaink akkor tehetik a legjobb szolgálatot, ha privát praxisukban sok pénzt keresnek, és azzal anyagilag segítik a gyülekezetet? Mindig nagy szükség van az anyagi támogatásra.

EGW: „Aggódom, mert olyan sok dolog foglalkoztatja orvosaink gondolatait, amely visszatartja őket a munkától, amit Isten velük, mint evangélizátorokkal szeretne elvégezni… hogy a jelenvaló igazság jelentőségét fizikális szempontból bemutassák. Az Úr kijelentette, hogy egy képzett orvos a városainkban olyan helyekre nyer bebocsátást, ahová mások nem. Tanítsátok az egészségügyi reform üzenetét.” (Medical Ministry, 241–242. oldal) „Egy dolgot tudok, orvosaink legnagyobb feladata az, hogy közel kerüljenek a világi emberekhez. Egy világ áll a bűn miatt a pusztulás szélén. Ki lesz, aki városainkban felveszi a munkát? A legnagyobb orvos az, aki Jézus Krisztus nyomában jár.” (Counsels on Health, 544. oldal)

JRS: Visszaléphetnénk egy kicsit? Mennyire komolyan gondolta azt, hogy a prédikátorok és lélekmentők mások tanítására alkalmas módon ismerjék az egészségügyi alapelveket?

EGW: „Minden evangéliumi munkásnak úgy kell éreznie, hogy az egészségügyi alapelvekkel kapcsolatos eligazítás a rábízott munka része. Nagy szükség van erre a munkára, és a világ nyitott rá.” (The Ministry of Healing, 147. oldal)

JRS: Tudná egy kicsit pontosítani a lelkész egészségügyi alapelveket tanító munkáját?

EGW: „A lelkészeknek különösen tájékozottnak kell lenniük ebben a kérdésben. A nyáj pásztoraiként az Úr felelősségre fogja vonni őket szándékos tudatlanságukért és a természet törvényeinek figyelmen kívül hagyásáért. Hadd jöjjenek rá, hogy mit jelent az igazi higiéniai reform, és tanítsák annak alapelveit tantételekben és következetes példaadással egyaránt. Nem szabad a feladatukat elhanyagolniuk, de nem szabad elfordulniuk sem attól, aki szélsőségesnek tartja majd őket. Értekezleteken, az intézményekben és egyéb nagy és fontos összejöveteleken tanítani kell az egészségi és mértékletességi üzenetet. Állítsunk szolgálatba minden rendelkezésünkre álló tálentumot, és azt kövessék a témával kapcsolatos publikációk. »Nevelj, nevelj, nevelj!« Ez legyen a jelszó.” (Temperance, 169. oldal)

JRS: Tudná még más indokát is adni annak, hogy miért kell a lelkészeknek mély érdeklődést mutatniuk egy egészségügyi program iránt?

EGW: „Hamarosan eljön majd az az idő, amikor lelkipásztoraink nem végeznek majd lelkészi, csak egészségügyi missziós munkát. A lelkész munkája ugyanis a szolgálat. Lelkészeinknek a szolgálat evangéliumi terve szerint kell munkálkodniuk… Sohasem lesznek az evangélium szerinti lelkészek, amíg nem érdeklődnek Istennek szentelt érdeklődéssel az egészségügyi missziós munka, a gyógyítás, áldás és erősítés evangéliuma iránt.” (Counsels on Health, 533. oldal)

JRS: Gondolja, hogy kellene lennie egy területi vezetőnek, aki ezt a munkafolyamatot a gondjaiba venné?

EGW: „Az egészségügyi missziós munkának szorosan össze kell kapcsolódnia a prédikálással. Olyan embereket kell kijelölni erre a munkára, akik megbízhatónak bizonyultak, és akik igazi alapelvekkel rendelkeznek. Minden területen el kell különíteni egy személyt, hogy azt felügyelje.” (Evangelism, 521, 522. oldal)

JRS: Néha viccelődünk az egészségügyi üzenetünkkel, sőt, olyat is hallottam, hogy némelyek kigúnyolták azokat az alapelveket, amelyeket Isten ön által adott nekünk az egészséggel kapcsolatban. Mit gondol erről?

EGW: „Népként bűn terhel bennünket, mert nem értékeltük és nem növeltük az egészségügyi reformmal kapcsolatban kapott világosságot. A félreértések és téves elképzelések sokakat becsaptak. Azok, akik másoknak az igazságot tanítják, és akiknek a nyáj pásztorainak kellene lenniük, felelősségre vonatnak szándékos tudatlanságuk és a természeti törvények figyelmen kívül hagyása miatt. Ezzel a kérdéssel nem szabad tréfálkozni, vagy viccelődéssel félredobni.” (Counsels on Health, 505, 506. oldal)

JRS: Ön szerint mi lesz az egészségügyi missziós szolgálatunk jövője?

EGW: „Az egészségügyi missziós szolgálat kiszélesedését és elmélyülését fogjuk látni előrehaladásának minden fázisában, mivel abban sok száz és sok ezer folyó egyesül, míg az egész Földet a tenger vizéhez hasonlóan árasztja majd el.” (Medical Ministry, 317. oldal)

JRS: Hadd fejezzem ki köszönetemet önnek azért, hogy ilyen értékes betekintést adott abba a munkába, amelyet már régen el kellett volna kezdenünk. Reményeink szerint mozgalmunkban az egészségügyi üzenet evangélizációs ékként való felhasználásával kapcsolatban hangsúlyeltolódásnak leszünk majd tanúi.

Mi az adventista egészségügyi üzenet?

Van, aki az adventista egészségügyi üzenetet az Ellen White által felsorolt nyolc alapelv felsorolásával határozza meg. „Tiszta levegő, napfény, mértékletesség, pihenés, testgyakorlás, megfelelő étrend, a víz használata és az Isten hatalmába vetett bizalom, ezek az igazi gyógymódok.” (The Ministry of Healing, 127. oldal)

A Weimar Intézet a NEW START mozaikszóval foglalja össze ezeket az alapelveket. Megfelelő étrend (Nutrition), testmozgás (Exercise), víz (Water), napfény (Sunshine), mértékletesség (Temperance), levegő (Air), pihenés (Rest) és az Isten hatalmába vetett bizalom (Trust in divine power).

Charlotte Hamlin mindezeket az alapelveket a FRESH START mozaikszóval tanítja. Friss levegő (Fresh Air), pihenés (Rest), testmozgás (Exercise), napfény (Sunshine), boldogság (Happiness), egyszerű étrend (Simple diet), a víz használata (The use of water), mértékletesség (Abstemiousness), helyreállítás (Restoration) és az Isten hatalmába vetett bizalom (Trust in divine power).

Uchee Pinesban a STEWARDS mozaikszót használják. A legjobban úgy lehetünk testünk sáfárai (stewards), ha megértjük a napfény (Sunshine), a bizalom (Trust), a testmozgás (Exercise), a víz (Water), a levegő (Air), a pihenés (Rest), az étrend (Diet) és az önuralom (Self-control) jelentőségét.

Mások egyszerűen csak azt mondanák, hogy az adventista egészségügyi üzenet a következő.

 1. Jó egészségügyi szokások elősegítése; illetve azok elleni fellépés, amelyek végül elpusztítják a test templomát, mint például az ártalmas anyagok evése és ivása, a kevés testmozgás, a túlmunka, amit gyakran elégtelen pihenés vagy nyugalom kísér, a tisztátalan gondolatok (azoknak a dolgoknak az ellentéte, amelyek igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek és jó hírűek, ahogyan a Fil 4:8 szerint ezekről kell gondolkodnunk), nem megfelelő testtartás, a test szerveinek megerőltetése, túl sok evéssel való megterhelése, a megfelelő tiszta víz, friss levegő és napfény hiánya, az addiktív anyagok használata. Az igazi mértékletesség jelentése a jó és egészséges dolgok használata, és teljes tartózkodás mindentől, ami ártalmas.

 2. Az Isten által Ádámnak és Évának adott étrend (gyümölcs, olajosmag, gabonafélék és zöldség) támogatása, amely optimális fizikális egészséget, lelki növekedést és jólétet eredményez. A hús, a baromfit és a halat is beleértve, egyre kevésbé kívánatos és biztonságos az állatok betegségei, a kémiai elemek általi szennyezettség (némely esetben még radioaktív anyagokkal is), a testre, lélekre és a jellemre gyakorolt potenciálisan ártalmas pszichológiai és lelki hatások miatt.

 3. A természetes gyógymódok propagálása. A fizikális gyógyulást elősegítő kezelések során, amikor csak lehetséges, a természetes gyógymódokat (ideértve az Isten hatalmába vetett bizalmat is) kell előnyben részesíteni a gyógyító eljárások közül. A mérgező gyógyszereket és anyagokat pedig, amikor csak lehetséges, el kell kerülni. Némely gyógyszernek azonban indokolt a használata. Ilyenek például az érzéstelenítők, védőoltások és a profilaxis, például a kininhez hasonló gyógyszerek a malária megelőzésében. (Lásd Selected Messages, 2. kötet, 279–284. oldal) A biztonságos, értékes, életmentő gyógyszerek sora Ellen White ideje óta kibővült, ennek ellenére a természetes gyógymódokat még mindig előnyben kell részesíteni.

 4. Osszuk meg másokkal is az egészségügyi alapelveket! Ellen White a következőket tanácsolja. „Nem szabad gyorsabban haladnunk, mint azoknak, akiknek a lelkiismerete és értelme az általunk hirdetett igazságról meggyőződött. Ott kell találkoznunk az emberekkel, ahol vannak… Legyünk inkább egy lépés hátrányban a reformok területén, mintsem hogy a célon túllőjünk. Ha követünk is el hibát, akkor azt az emberek javára tegyük.” (3 BT, 20–21. oldal)

 5. Feladatunk különböző gyógyító szolgálatok létrehozása és képzések szervezése, mint például

  • egészségügyi intézmények létrehozása a betegségtől szenvedő emberek gyógyítására,

  • olyan módszerek és gyakorlatok tanítása, amelyekkel a betegségeket meg lehet előzni,

  • valamint egészségügyi oktatási intézmények létrehozása egészségügyi szakemberek és munkások képzése céljából.

   

 

Mi köze az egészségügyi üzenetnek az üdvösséghez?

Segít felkészíteni az embereket Krisztus második eljövetelére.

Isten egy különleges programot alkotott meg, hogy azzal segítsen az embereket felkészíteni Krisztus második eljövetelére. Az egészségügyi üzenet az egészségügyi misszió hangsúlyozását követeli meg, ami új erőt kölcsönöz gyülekezeteinknek akkor, amikor tagjaink kifelé fordulnak, hogy szükségben levő felebarátaiknak bemutassák Isten szeretetét.

Az egészségügyi dolgozóknak és az evangélium munkásainak az utolsó mozgalom sikere érdekében jó együttműködési kapcsolatot kell kialakítaniuk. Mivel az emberi lényeknek nincs különálló testük, szellemük és lelkük – hiszen elválaszthatatlan egészet alkotnak –, az egészségügyi dolgozóknak tudniuk kell, hogyan viszonyuljanak lelki kérdésekhez, és a lelkészeknek is tudniuk kell, miképpen viszonyuljanak a testi egészség kérdéséhez.

Azok, akik érdeklődnek a bűnös szokások egészségünkre gyakorolt hatása iránt, és akik elkezdik a reformot, még hogyha önző motivációk késztetésére is, olyan helyzetbe kerülhetnek, ahol Isten igazsága elérheti a szívüket. Vannak olyanok is, akiket a Szentírás igazsága már megérintett. Ők olyan helyzetbe kerülnek, amelyben a lelkiismeretük az egészség kérdésében megszólal…

Aki dédelgeti a világosságot, amit az egészségügyi reformmal kapcsolatban adott neki Isten, az igazság általi megszentelődés és az örökkévalóságra való felkészülés munkájában fontos segítséggel bír. (Counsels on Health, 22. oldal)

A megszentelődés nem csupán egy elmélet, érzelem vagy szavak egymásutánja, hanem egy élő, aktív alapelv, amely megjelenik a mindennapi életben. Megköveteli, hogy olyan evési, ivási és ruházkodási szokásaink legyenek, amelyek biztosítják a testi, szellemi és erkölcsi egészséget, hogy testünket átadhassuk az Úrnak élő, szent, neki tetsző áldozatként, és nem olyan áldozatként, amelyet rossz szokások rontottak meg. (Counsels on Health, 67. oldal)

Az egészségügyi alapelveknek való engedelmességgel a keresztények nem szereznek meg semmit az üdvősségből vagy az örök életből (Spiritual Gifts, 4. kötet, 148–149. oldal), csupán egészségesebbek lesznek. Isten azért adta nekünk az egészségügyi törvényeket, hogy engedelmességünk által megtapasztalhassuk az ok-okozat törvényét, és egészségesebbek és boldogabbak legyünk azáltal, hogy elkerüljük az ártalmas szokásokat.

Ahogyan Roger Coon írja: „Az Ő egészségügyi alapelveit nem azért tartjuk meg, hogy üdvözüljünk, hanem azért, mert Ő megváltott bennünket. Az Isten iránti szeretet az, ami cselekvésre késztet. A tiszta elme lehetővé teszi, hogy megértsük Isten akaratát, az erős test pedig képessé tesz bennünket annak megtételére. Az üdvösség azonban nem evés és ivás (Róm 14:17); az üdvösség nem egy kés, villa vagy kanál hegyén érkezik el hozzánk” („What is the Adventist »Health Message«”, Adventist Review, 1993. december 9., 18. oldal).

Az egészségügyi üzenet Krisztus szolgálatának kulcsa

Az adventisták hiszik, hogy a bukáskor az emberi természet minden része – a fizikális, az intellektuális és a lelki – egyaránt érintve volt, és hogy Jézus, aki saját szavai szerint azért jött, hogy visszaállítsa, ami elveszett (Lk 19:10), a teljes ember megmentésére törekszik. Krisztus a szolgálatában mindhárom dimenziót érintette; Isten országának evangéliumát hirdette (lelki), meggyógyította a mentálisan zavarodottakat (intellektuális), és meggyógyította a betegségtől szenvedőket (fizikális szolgálat).

Folyamatos fenntartó hatalmával, amellyel a világegyetemet is működteti (Zsid 1:3), Isten az, aki betegségeinket meggyógyítja (Zsolt 103:3). Viszont vannak olyan alkalmak, amikor ebbe a gyógyító munkába bevonja szolgáit is, ahogyan az Mózes és a rézkígyó vagy Elizeus számos gyógyítási cselekedetének esetében történt.

Mózes tanította is az egészség elveit. Egy irigylésre méltó egészségügyi oktatási programot alapozott meg. Törvényeinek a pap-orvosok kezében kellett lenniük, és minden hetedik évben a gyülekezet hallatára fel kellett olvasniuk azokat (5Móz 31:9–12).

Jézus szolgálatát a tanítás, a prédikálás, valamint a betegek és szenvedők fáradhatatlan gyógyítása jellemezte (Mt 4:23–25; 8:1–3; 14–16, ApCsel 10: 38). A parancs, amelyet az apostoloknak adott („Elmenvén pedig, prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok.” [Mt 10:7–8]), összekapcsolta a gyógyítást a prédikálással. Éppúgy, ahogyan a Lukács evangéliuma 10:9-ben a hetven tanítványnak adott parancsa és a Mk 16:15–18-ban az egyháznak adott utasítása is. Jézus példája és a prédikálásra, tanításra, gyógyításra adott parancsa által az egyház felhatalmazást kapott, hogy mindent megtegyen, ami hatalmában áll, hogy csökkentse a fájdalmat és szenvedést, és segítsen a betegségek és szerencsétlenségek megelőzésében.

Ellen White a gyógyulás csodájáról

„Mi nem tudunk gyógyulást előidézni. Nem tudjuk a test beteg állapotát megváltoztatni. Viszont mint egészségügyi misszionáriusoknak, Isten munkatársainak, az a feladatunk, hogy használjuk azokat a gyógymódokat, amelyeket Ő bocsátott a rendelkezésünkre. Azután pedig imádkozzunk, hogy Isten áldja meg ezeket az eszközöket. Hiszünk Istenben; egy olyan Istenben, aki hallja és megválaszolja az imádságot. Ő mondta, hogy »Kérjetek, és adatik néktek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és megnyittatik« (Mt 7:7)” (Ellen White, Review and Herald, 1907. december 5.).

„Krisztus, a nagy orvos-misszionárius a mi példaképünk. Azt olvashatjuk róla, hogy szertejárt Galileában, tanítva a zsinagógákban, hirdetve Isten országának eljövetelét, és gyógyítva az emberek között mindenféle betegséget és erőtlenséget. Betegeket gyógyított, és az evangéliumról prédikált. Szolgálatában a gyógyítás és a tanítás szorosan összekapcsolódott. Ma sem szabad ezeket különválasztani.” (O. A. Olson idézi Ellen White-ot, Review and Herald, 1914. október 29.)

„Krisztus élete és a szenvedőknek tett szolgálata elválaszthatatlanul egybefűződik. A nekem adott világosságból tudom, hogy közeli kapcsolatnak kell fennállnia az egészségügyi missziós munka és az evangélium szolgálata között. Egy munkaként szent egységben egyesülve, sohasem szabad elválniuk. Mennyei alapelveket kell elsajátítaniuk és gyakorolniuk azoknak, akik azt állítják, hogy a Megváltó lábnyomában járnak. Példája által Jézus bemutatta nekünk, hogy az egészségügyi missziós szolgálatnak nem szabad elfoglalnia az evangélium prédikálásának helyét, de azzal össze kell kapcsolódnia. Krisztus a kegyesség tökéletes példáját adta azzal, hogy összekötötte az orvos és a lelkész szolgálatát; fizikai betegségeket gyógyított, és olyan szavakat használt, amelyek megbékítették a nyugtalan szívet” (Counsels on Health, 528. oldal).

Jézus egészségnevelő volt. Tanította a törvényt, és tanította a bűn és a betegség közötti összefüggéseket (Jn 5:14). Eligazítást adott az emberi szükségletek kielégítésével kapcsolatban. Ha Jézus példáját követjük, az sokat segít a fizikális, érzelmi és lelki betegségek megelőzésében (lásd Mt 6:33).

Egészségnevelés

Azt az elgondolást, hogy „van egy testünk”, amiről gondoskodnunk kell, az adventista filozófiában felváltotta az a cél, hogy egészségesek legyünk. Ugyanis nemcsak „van egy testünk”, hanem mi magunk vagyunk a test.

A teljes ember (fizikálisan, mentálisan, szociálisan és lelki értelemben) úgy jelenik meg, mint egy olyan közösség tagja, amelynek az egészségét más egyének befolyásolják. Emiatt az egészségnevelés magában foglalja a téma iránt érdeklődők hivatalos és önkéntes tevékenységét, hivatásos társaságok és gyülekezetek együttműködését az optimális egészség és biztonság eléréséhez szükséges változások elősegítésében.

Mivel a megfelelő élelmiszerrel és ruházattal való ellátás és a biztonságos és egészséges környezetben való élet szoros kapcsolatban van a társadalom egészségügyi érdekeivel, különös figyelmet kell szentelni a családi életnek és a tervezésnek.

Az adventista egészségügyi szolgálat filozófiája magában foglalja a tudományos gyógyítási módok használatát, ugyanakkor viszont a személyes és a közegészséghez kapcsolódó kérdést főként az egyének döntésétől tartja függőnek. Mivel a mai betegségek közül sok kapcsolatba hozható az életmóddal, ránk hárul a felelősség, hogy az embereknek megtanítsuk, hogyan szabadítsák meg szervezetüket az Isten által adott egészségügyi alapelvek megszegésének következményeitől.

Az adventista egészségügyi nevelés legfőbb célja, hogy a teljes emberi személyiséget szembesítse azokkal a kötelességekkel, lehetőségekkel és döntésekkel, amelyek – amíg ezen a Földön élünk – elengedhetetlenek azon boldog és teljes állapot eléréséhez, amit egészségnek nevezünk, és hogy felkészítse az embert arra a nagyobb boldogságra és egészségre, amit az eljövendő világban tapasztal majd meg.

A szükségletek kielégítése

1985-ben a Success (Siker) magazin felkérte a Gallup Közvélemény-kutatási Intézetet, hogy kérdezze meg olvasóit, mit gondolnak, mi a siker jelképe (1985. október, 46. oldal). Az olvasóknak tizenkét elemből kellett hármat kiválasztani. Csak egy százalék gondolta úgy, hogy egy drága otthon birtoklása lenne a siker szimbóluma. Két százalék számára egy luxusautó tulajdonlása jelentené a sikert, 11 százalék pedig óriási mennyiségű pénzre szavazott. A legnagyobb, 58 százalékot kapott sikerszimbólum a jó egészség birtoklása volt.

Torontóban (Kanadában) 1985-ben, amikor a vasárnapi zárva tartás volt a címlapokon szereplő vita témája, egy hetednapi adventista egészségügyi csoport szemináriumot tartott a vasárnapi zárva tartásról. A Toronto Star című újságban 2300 dollárba került a hirdetés. Három telefonhívást kaptak, és két ember jött el. Körülbelül ugyanabban az időben vegetáriánus főzőtanfolyamot tartott ugyanaz a csoport ugyanott „Nyugati vegetáriánus étrend” címmel. A Toronto Starban közzétett hirdetés 400 dollárba került. 65 ember telefonált, és 100 ember jött el. S mivel a „Nyugati vegetáriánus étrend” szemináriumán legalább annyi bibliai igazságot tudunk bemutatni, mint a szombat-vasárnap szemináriumon, ennek a vegetáriánus főzőtanfolyamnak az eredményeként jó néhány ember keresztelkedett meg. Nem csoda hát, hogy azt az üzenetet kaptuk, „Ragadjátok meg az egészségügyi missziós munkát, és az majd utat nyit az emberekhez” (Counsels on Health, 533. oldal).

Az emberek érdeklődnek az egészség iránt. Mi pedig olyan helyzetben vagyunk, hogy egészségügyi szolgálatunk folytán Isten szeretetét sugározhatjuk. Az emberi szükségletek kiáltása a Hetednapi Adventista Egyház Macedóniába szólító hívása.

Isten a hetednapi adventistákat jó egészségügyi állapotuk miatt a figyelem középpontjába helyezte. Az Adventista Egyház a tudományos forradalom hajnalán született meg. Azóta már a tudomány korszakában élünk. A tudomány lett a reklám, a meggyőzés, a szakértői vélemény, az ismeretelmélet, az élet eredete és a világegyetem felfedezése nyelve. A statisztikai módszerek megjelenésével most már tudományosan tudjuk dokumentálni, hogy a hetednapi adventisták – minden országban, ahol eddig ezt tanulmányozták – egészségesebbek, és tovább élnek, mint az átlagnépesség. Ez a tudományos adat kézzelfogható, mérhető, és szilárd bizonyítékot szolgáltat a világ számára arra vonatkozóan, hogy a Biblia követése áldást jelent. Erőteljesen szólal meg egy olyan nyelven, amelyet a ma embere megért. Az adventisták sokkal nagyobb publicitást kaptak tudományos újságokban, népszerű magazinokban és napilapokban az egészségük révén, mint bármi másért, amit az elmúlt 100 évben tettek.

„A hetednapi adventisták jelentős tények tudói. Kötelességünk, hogy megértsük és tiszteljük az egészségügyi reform alapelveit. A mértékletesség témájában minden más ember előtt kell járnunk.” (9 BT, 158. oldal)

Szolgálat az utolsó napokban

A lelki ajándékoknak aktívnak kell maradniuk az egyház munkájának befejezéséig (Ef 4:13). Ezen ajándékok egyike a gyógyítás (1Kor 12:9), a másik a tanítás (Ef 4:11). Mindegyik ajándéknak hozzá kell járulnia az egyház mennyiségi és minőségi épüléséhez. Azzal az előfeltevéssel élve, hogy a gyógyulást szükséges instrukciókkal kell segíteni, felmérve, hogy mi okozta a betegséget, és hogy miként előzhetjük meg a rosszabbodást, illetve az újabb megbetegedést, az egészségügyi nevelésnek aktív szolgálatként kell működnie az egyházban.

Egy másik lelki ajándék a prófétálás (Ef 4:11). A gyógyítással és gyógyulással kapcsolatos alapelveink teljes egészében a Bibliából származnak. A Biblia próféciái előrevetítik Jézus különleges üzeneteit, amelyeket „Jézus bizonyságtételeként” vagy „a prófétaság Lelkeként” ismerünk (Jel 12:17; 19:10). Ezek az üzenetek felhívják a figyelmünket az egészség szerepére, fontosságára és mikéntjére. Az egészség szerepének teljes megértéséhez ismernünk kell ezeket a prófétai üzeneteket is, különben úgy találtatunk majd, mint akik figyelmen kívül hagyjuk a Bibliának azon részeit, amelyek ezt az ajándékot mutatják be.

Mi a helyzet a csodás dolgokkal?

Mivel a gyógyítás lelki ajándéka Krisztus és a korai egyház szolgálatában főként csodatettekből állt, inkább azt a kérdést kell feltennünk, miért nem törekszik a Hetednapi Adventista Egyház ma is inkább arra, hogy csodát tegyen, mint arra, hogy kórházakat alapítson, és egészségneveléssel foglalkozzon.

Először is, Jézus idejében a körülmény és hiedelem különbözött a maitól. Általánosan hitték, hogy azok az emberek, akiknek komoly betegségük vagy fogyatékosságuk van, Isten átka alatt élnek, és nem üdvözülhetnek. Ezt a hitet megcáfolva, Jézus következetesen meggyógyított zsidókat és pogányokat egyaránt. Ezzel eltávolította róluk az „átkot”, és azt az igazságot hirdette, hogy a betegek is bűnbocsánatot nyerhetnek, és üdvözülhetnek.

Csoda ma is tapasztalható az egyházban, de ezekben az utolsó időkben a Jelenések könyve 13. fejezetében szereplő második fenevad szintén hitető csodás dolgokat tesz majd, hogy a fenevad képének felállítását elősegítse. A csodatettek, amelyek a fenevad munkáját jellemzik, magukban foglalják a gyógyítást is, amelyről úgy tűnik, hogy alátámasztja tanításait. Ezzel ellentétben, Isten követői úgy jelennek meg, mint akik megtartják Isten parancsolatait, és náluk van Jézus bizonyságtétele. Elkerülendő annak lehetőségét, hogy a fenevad követőjének látsszunk, helyesebb lenne, ha a megújult szív nagyobb csodáját hangsúlyoznánk, amely a hívőket az Isten törvényeivel való összhangra készteti. Ezek között vannak a természet törvényei is, amelyek egészséghez és gyógyuláshoz vezetnek.

Az izraeliták tanításának megszervezésekor Isten felállította a törvények átfogó hirdetésének rendszerét (Róm 7:10; 3Móz 18:5), és az engedelmesség feltétele mellett betegségtől való mentességet ígért (5Móz 7:11–15; 2Móz 15: 26). Ez volt, és ez ma is az egészség helyreállításának Isten által előnyben részesített módja, az élet törvényeinek való intelligens engedelmesség. Ahhoz, hogy az emberek megtanulják az engedelmességet, s hogy ezáltal Isten meg tudja védeni őket a betegségektől, jelentős isteni közreműködés szükséges. Viszont ha az emberek már hűségesen engedelmeskednek, csodás gyógyulásokra alig lesz szükség.

Az evangélium munkájának része, hogy hozzásegítsük az embereket a Lélek gyümölcseinek kialakításához, amelyek között ott található a mértékletesség is (Gal 5:22; 2Pt 1:6). Ez egyrészt önuralmat jelent, másrészt pedig lehetőséget az Isten parancsolatainak és az élet törvényeinek való engedelmességre. A tanítás szolgálata ezt sokkal hatékonyabban teszi meg, mint a csodás dolgok.

 
< Előző

 
 
 
Etikai állásfoglalások
Táplálkozás
Család, kapcsolatok, környezet
Drogok, génterápia
Tanulmányok
Joomla Toplista