2024. június 24. Hétfő
Napnyugta: 20:45
NyitólapOldaltérképLinkekElérhetőségLogin
 
 
 
 
 
      Címlap arrow Kik az Adventisták arrow Hitelvek arrow 18. A prófétaság ajándéka
18. A prófétaság ajándéka PDF Nyomtatás E-mail
A Hetednapi Adventista Egyház 28 hitelve -
Tartalom
1. oldal
2. oldal
3. oldal
 

A prófétaság Lelke és a Biblia. Ellen G. White írásai nem helyettesítik a Szentírást. Nem helyezhetők ugyanarra a szintre. A Szentírás egyedül áll, és ez az egyetlen mérce, amely által Ellen G. White írásait és minden egyéb írást meg kell vizsgálni, és amelynek alá kell rendelni.

1. A Biblia a legfőbb mérce. Az adventisták teljes mértékben vallják a reformáció sola scriptura elvét; azt, hogy a Biblia saját magát magyarázza, és egyedül a Szentírás minden tantétel alapja. Az egyház alapítói a Biblia tanulmányozása alapján alakították ki hitelveiket; nem Ellen G. White látomásain keresztül fogadták el ezeket a tantételeket. A hitelvek kialakításában Ellen G. White fő szerepe az volt, hogy segítsen a Biblia megértésében, és megerősítse azokat a megállapításokat, amelyekre a Biblia tanulmányozása által az adventisták eljutottak.[21]

Ellen G. White hitte és tanította, hogy a Biblia végérvényes irányelv az egyház számára. Első könyvében, amelyet 1851-ben adott ki, ezt mondta: „Kedves Olvasó! Figyelmedbe ajánlom Isten szavát, hogy az legyen hited és cselekedeteid egyedüli zsinórmértéke. Ez az Ige fog megítélni minket."[22] Ellen G. White soha nem változtatta meg ezt a nézetét. Hosszú évekkel később ezt írta: „Igéje által Isten az emberekre bízta azt az ismeretet, amely szükséges az üdvösséghez. A Szentírást Isten akaratának hiteles, tévedhetetlen kinyilatkoztatásaként kell elfogadnunk. A Szentírás a jellem mércéje, tanításaink zsinórmértéke és tapasztalataink próbaköve."[23][24] 1909-ben az egyház generál konferenciai ülésén tartott utolsó beszédében Ellen G. White kinyitotta a Bibliát, felemelte az egybegyűltek előtt, és ezt mondta: „Testvérek, ajánlom nektek ezt a Könyvet."

Válaszul azoknak a hívőknek, akik írásait a Biblia kiegészítésének tartották, ezt írta: „Vettem a drága Bibliát, és köré tettem néhányat a Bizonyságtételek az egyháznak című könyvekből, amelyeket Isten adott az ő népének. Ti nem vagytok jártasak a Szentírásban. Ha Isten Igéjét azzal a vággyal kutattátok volna, hogy elérjétek a bibliai irányelvet, és hogy eljussatok a keresztényi tökéletességre, nem lett volna szükségetek a Bizonyságtételekre. Mivel azonban nem igyekeztetek megismerni Isten ihletett Könyvét, Ő egyszerű, közvetlen bizonyságtételekkel próbált szólni hozzátok, hogy felhívja figyelmeteket az ihletett igékre, amelyeknek nem engedelmeskedtetek, és hogy tiszta és magasztos tanításaihoz szabott életre ösztönözzön benneteket."[25]

2. A Bibliához vezető útmutató. Ellen G. White-nak az volt a célja a műveivel, hogy visszavezesse az embereket a Bibliához. „Nem sok figyelmet szenteltetek a Bibliának - mondta -, ezért az Úr kisebb világosságot adott, hogy az embereket a nagyobb világossághoz vezesse."[26] „Isten Igéje - írta - elegendő ahhoz, hogy megvilágosítsa a legeltompultabb elmét is, és azt azok is megérthetik, akik vágynak a megértésére. Ennek ellenére vannak, akik vallják ugyan, hogy Isten Igéjét tanulmányozzák, de a legvilágosabb tanításaival éles ellentétben élnek. Hogy ne legyen az embereknek mentségük, Isten világos, félreérthetetlen bizonyságtételeket ad, hogy visszavezesse őket az Igéhez, amelynek követését elhanyagolták."[27]

3. Útmutató a Biblia megértéséhet. Ellen G. White a Biblia világosabb megértéséhez vezető útmutatónak tekintette írásait. „Isten a Bizonyságtételek által nem tárt fel új igazságot, csupán azokat a nagy bizonyságokat tette egyszerűbbé, és állította az emberek elé, amelyeket már korábban kinyilatkoztatott. Mindezt azért tette, hogy felébressze őket, és lelkükbe vésse azokat az irányelveket, hogy ne legyen semmi mentségük." „Az írott Bizonyságtételeknek nem az a céljuk, hogy új világosságot adjanak, hanem az, hogy élénken az emberek lelkébe véssék a már kinyilatkoztatott, ihletett igazságot."[28]

4. Útmutató a Biblia elveinek alkalmazásához. Számos írása a bibliai tanácsokat a mindennapi életre alkalmazza. Ellen G. White kijelentette, utasítást kapott „általános elvek szóban és írásban való kinyilatkoztatására, és ugyanakkor egyes személyek tévedései, bűntettei és az őket fenyegető veszélyek megnevezésére, hogy mindenki intést, dorgálást, illetve tanácsot kapjon".[29] Krisztus ilyen prófétikus eligazítást ígért egyházának. Ahogy Ellen G. White megjegyezte: „Az a tény... hogy Isten az Ige által kinyilatkoztatta akaratát az embereknek, nem teszi szükségtelenné Szentlelkének állandó jelenlétét és eligazítását. Ellenkezőleg! Megváltónk azért ígérte meg a Lélek segítségét, hogy szolgáinak feltárja az Igét, s a Lélek megvilágítsa, és gyakorlativá tegye az Ige tanításait."[30]

A hívőnek szóló kihívás. A Jelenések könyvének az a próféciája, hogy „Jézus bizonyságtétele" a Föld történelmének utolsó napjaiban „a prófétaság Lelke" által fog megnyilatkozni, mindenkit felszólít, hogy ne legyen közömbös és hitetlen, hanem „mindent megpróbáljon", és „ami jó, azt megtartsa". Sokat nyerhetünk - vagy veszíthetünk - attól függően, hogy végrehajtjuk-e ezt a Biblia által rendelt vizsgálatot. Jósafát kijelentette: „Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek!" (2Krón 20:20). Szavai ma is igazak.

 

Lábjegyzet

1.

 

A dőlt betűs kiemelés az eredeti szövegben nem szerepel.

2.

 

Bibliai példákat a női prófétákra lásd 2Móz 15:20; Bír 4:4; 2Kir 22:14; Lk 2:36; ApCsel 21:9

3.

 

Frank B. Holbrook, „The Biblical Basis for a Modern Prophet", 1. oldal (Tárolt dokumentáció, Ellen G.White hagyatéka, H. N. A. Generálkonferencia, 6840 Eastern Ave, NW, Washington, D. C. 20012). Vö. Jemison, A Prophet Among You (Mountain View, CA; Pacific Press, 1955), 52-55. oldal

4.

 

Lásd Holbrook, „Modern Prophet", 3-5. oldal

5.

 

Sajnos, a keresztény kor krónikája nem teljes.

6.

 

Gerhard Friedrich, „Prophets and Prophecies in the New Testament", Theological Dictionary of the New Testament, 6/859. oldal

7.

 

Vö. Friedrich, 860-861. oldal

8.

 

„A„Jézus bizonyságtétele" kifejezést kétféleképpen fordíthatjuk. 1. Jézusról szóló bizonyságtevés. Ebben az esetben a keresztények tesznek bizonyságot Jézusról. 2. Jézustól származó bizonyságtevés. Ebben az esetben Jézus küld bizonyságtételeket, üzeneteket egyházának. A szövegösszefüggés tanúsága szerint a Jelenések könyvében a 2. értelmezés a helytálló." (Holbrook, „Modern Prophet", 7. oldal)
Az egyik bizonyítékként Holbrook a Jel 1:1-2-t idézi: „‘Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy rnegmutassa az ő szolgáinak... Ő pedig elküldvén azt az Ő angyala által, megjelenté az Ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott.' Ebben az összefüggésben nyilvánvaló, hogy a ‘Jézus Krisztus kijelentése' Jézustól vagy a Jézus által Jánosnak mondott kijelentésre utal. János feljegyzi ezt a Jézustól jövő bizonyságtételt. Mindkét birtokos kifejezés alanyi birtokosként érthető a legjobban, és megegyezik Krisztusnak a könyvben mondott zárszavaival:'Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony, hamar eljövök' (Jel 22:20)." (I. m., 7-8. oldal).

9.

 

Lásd SDA Bible Commentary, jav. kiad., 7/812. oldal; T. H. Blincoe, „The Prophets Were Until John", Ministry, melléklet, 1977. július, 24 L oldal; Holbrook, „Modern Prophet", 8. oldal

10.

 

James Moffat, Expositor's Greek Testament, szerkesztő W. Robertson Nicoll, 5/465. oldal

11.

 

„Spirit of Prophecy", SDA Encyclopedia, jav. kiad., 1412. oldal. Azokban, akik várják a második adventet - mondta Pál -, annyira megszilárdult a Krisztusról való tanúságtétel, hogy nem szűkölködnek az ajándékok nélkül (vö. 1Kor 1:6-7).

12.

 

Uriah Smith, „Do We Discard the Bible by Endorsing the Visions?" Review and Herald, 1863. január 13., 52. oldal, a Review and Herald 1977. december 1-i számának 13. oldalán idézve

13.

 

White, „A Messenger", Review and Herald, 1906. július 26., 8. oldal. „Az Úr követe" címet ihletésre adta (i. m.)

14.

 

White: Tapasztalatok és látomások, 26. oldal (jugoszláv kiadás)

15.

 

J. M. Peebles, „The Word Spiritualism Misunderstood", Centennial Book of Modern Spiritualism in America című műben (Chicago IL; National Spiritualist Association of the United States of America, 1948), 34. oldal

16.

 

B) F. Austin, „A Few Helpful Thoughts", Centennial Book of Modern Spiritualism, 44. oldal

17.

 

White: A nagy küzdelem (Advent Kiadó, Budapest, 1991), 507., 523-524. oldal

18.

 

A Dániel és a Jelenések könyvének történelmi szemléletéről, amely a protestantizmust uralta a reformációtól a XIX. századig, lásd Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, 2-4. kötet. Lásd a 12. fejezetet is.

19.

 

Richard Hammill, „Spiritual Gifts in the Church Today", Ministry, 1982. július, 17. oldal

20.

 

Roger L. Dudley and Des Cummings, Jr., „A Comparison of the Christian Attitudes and Behaviors Between Those Adventist Church Members Who Regularly Read Ellen G. White Books and Those Who Do Not", 1982, 41-42. oldal. A. Church Ministry Institute, Andrews University - Bernien Springs, Michigan - kutatásáról szóló jelentés. A felmérés során az Egyesült Államok 193 gyülekezetéből 8200 tagot kérdeztek meg.

21.

 

Jemison, A Prophet Among You, 208-210. oldal; Froom, Movement of Destiny (Washington, D. C., Review and Herald, 1971), 91-132. oldal; Damsteegt, Foundation of the Seventh-day Adventest Message and Mission, 103-293. oldal

22.

 

White: Tapasztalatok és látomások, 39. oldal (jugoszláv kiadás)

23.

 

White:A nagy küzdelem, 10. oldal

24.

 

William A. Spicer, The Spirit or Prophecy in the Advent Movement (Washington, D. C.; Review and Herald, 1937. 30. oldal

25.

 

White, Testimonies, 5/664-665. oldal

26.

 

White, An Open Letter, Review and Herald, 1903. január 20., 15. oldal, megjelent White, Colporteur Ministry című könyvében (Mountain View, CA, Pacific Press, 1953), 125. oldal

27.

 

White, Testimonies, 5/663. oldal 28., i. m. 665. oldal

28.

 

I. m.

29.

 

I. m. 660. oldal

30.

 

White: A nagy küzdelem, 11. oldal 
< Előző

 
 
 
Hitelvek
1. A Szentírás
2. A Szentháromság
3. Az Atya Isten
4. A Fiú
5. A Szentlélek
6. A teremtés
7. Az ember természete
8. A nagy küzdelem
9. Krisztus élete, halála és feltámadása
10. A megváltás élménye
11. Növekedés Krisztusban
12. Az egyház
13. A maradék és küldetése
14. Krisztus testének egysége
15. A keresztség
16. Az úrvacsora
17. Lelki ajándékok és szolgálatok
18. A prófétaság ajándéka
19. Isten törvénye
20. A szombat
21. A sáfárság
22. Keresztényi magatartás
23. Házasság és család
24. Krisztus szolgálata a mennyei templomban
25. Krisztus második eljövetele
26. Halál és feltámadás
27. A millennium eseményei és a bűn vége
28. Az új Föld
Joomla Toplista