Meghitt hangulatú imaházszentelés Győrött

imahazszenteles_gyorben_sam_1727Egyszerű, mégis bensőséges volt a győri imaház felszentelési ünnepsége október 15-én, szombaton. Erre az alkalomra az adott okot, hogy felújításra került a gyülekezeti épület. Ezen a különleges napon megtelt az Úr háza fiatalokkal és idősekkel egyaránt. Soproni és Vas megyei testvéreink is velünk örültek, sőt határainkon túlról is érkeztek vendégeink, akiket - ha csak időnként látogatnak is hozzánk - szinte „családtagnak" tekintünk. Az eseményt különlegessé tette számunkra az is, hogy képviseltette magát a Dunamelléki Egyházterület Bizottsága is dr. Ősz-Farkas Ernő elnök vezetésével.

A győri kis kórus szívet melengető énekszolgálatai és Deckelmann-né Liebhardt Éva szavalata lelkileg ráhangolt bennünket az ünnepi ceremóniára.

Majd Egerváriné Kökényes Zsuzsa lelkész felidézte a Győri Gyülekezet rövid történetét az 1910-es évektől napjainkig. Elmondta, hogy a győri adventisták az elmúlt kilencvenegynéhány év alatt változó helyeken tudtak összejönni az Úr imádására, hosszú évekig bérelt helyiségekben. Nagy örömünkre szolgált, amikor 2005-ben a jelenlegi imaházat az Úr kirendelte számunkra - Őt szerető, adakozó lelkű testvérünkön keresztül, az egyházterület támogatásával. Mára a tető beázása miatt szükségessé vált annak cseréje, s ennek kapcsán teljes felújításra kerülhetett sor: nyílászárók cseréje, belső festés, az udvar térkövezése.

Egerváriné testvérnő beszédének fő gondolata az Egri csillagokból merített párhuzamra épült, mely szerint: ahogy az egri vár ereje nem a falakban, hanem a védőkben volt, úgy az imaház is a gyülekezeti tagok által tudja betölteni a szerepét.

Ezt követően Kalocsai Tamás lelkész mondott köszönetet mindazoknak, akik részt vállaltak az imaház megszépítésében szervezéssel, munkával, anyagi hozzájárulással. Külön megköszönte Andressin Károlynak és feleségének, Erzsikének a munkálatok koordinálását, s azt, hogy nagyon a szívükön viselik az imaház ügyét.

Kifejezte köszönetét a Győri Gyülekezet nevében az egyházterület vezetőségének is a támogatásért.

Hangot adott az Úr iránti hálánknak, aki kirendelte számunkra az anyagi forrásokat is, melyeknek oroszlánrészét egy magát megnevezni nem akaró adakozón keresztül juttatta el részünkre.

imahazszenteles_gyorben_sam_1715Dr. Ősz-Farkas Ernő, az egyházterület elnöke igehirdetésében kifejtette, hogy mit jelent az istenfélelem s az igazi istentisztelet. Jel 1:9-20 alapján figyelmünket Urunk hatalmára, majd a Jel 15:3-4 szerint tetteire irányította. Rávilágított arra, hogy az Istennel való találkozás az embert rádöbbenti a maga kicsinységére, gyarlóságára. Mózestől Máriáig, Jézus anyjáig, bibliai példákat sorolt az engedelmességre, melyet az emberben Isten hatalmának és tetteinek elismerése munkál, valamint az, hogy felismerjük az Ő végtelen szeretetét. Buzdított arra, hogy válaszoljunk mi is cselekvő szeretettel: intenzív imaélettel, az előttünk álló Jézus7-en való aktív részvétellel.

A felszentelési szertartás előtt Baktai Melinda énekelt és gitározott, bevezetve a legünnepélyesebb pillanatokat.

 Dr. Ősz Farkas Ernő és dr. Deák Judit vezetésével a gyülekezet tagjai felajánlották az imaházat Krisztus ügyének, és megújították saját odaszentelődésüket.

Az istentisztelet után gazdagon megterített asztal mellett folytathattuk a testvéri együttlétet.

Felemelő volt ezen a különleges szombatnapon testvéreinkkel együtt kifejezni hálánkat végtelenül jóságos, szerető Istenünk iránt, és jó volt örömünket együtt megélni. Még jobban tudatosulhatott elhívásunk célja is: az, hogy Jézust magasra emeljük a ránk bízottak előtt. 

„Dicsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait" (1Krón 16:8). 

 

Nagy-György Ágnes


Imaházszentelés Győrben

imahazszenteles_gyorben_sam_1706A Győri Gyülekezetnek van egy régebbi és egy „újkori" történelme. A múlt század tízes éveinek végén indult meg a misszió a városban és 1924-ben alakult az első gyülekezet. Pontosan nyolcvan évre ezután, 2004 októberében vásároltuk meg azt az épületet, amely most otthont ad a hetednapi adventista közösségnek. Hála az Úrnak, hogy a nyolcvanas évek végén újraindult városi misszió következtében szaporodni kezdett a kis sejt, a gyülekezet növekedésnek indult. 2004 előtt majdnem tíz esztendővel már keresték a testvérek azt a helyet, amely saját tulajdonunk lehet, és már akkor eladó volt a jelenlegi ingatlan. A testvéreknek nagyon tetszett, de pénz nem volt rá. Ma úgy gondolja a Győri Gyülekezet, hogy Isten megőrizte nekünk. Az imaház nagyon nyugodt, jó környezetben van. Árnyas fák veszik körül az épületet. Az első átalakítások és rendbetétel után, 2005 tavaszán történt meg a birtokbavétel. Szép, örömteli szertartás keretében az akkori területi elnök és titkár testvér jelenlétével és vezetésével vehette birtokba a gyülekezet tagsága. Sajnos hosszú ideig még adósság terhelte, de már használhattuk, hívogathattunk vendégeket a kifejezetten kultúrált környezetbe.

Idén nyáron ismét nagy munkálatok történtek: a rossz cserepek helyett teljes tetőfelújítással, szépen fedett imaházunk lett. Az egész épület új festést kapott, és egy gyönyörűen lekövezett udvar várja ma az imádkozás helyére érkezőket.

A rendkívül magas anyagi ráfordítást sem a gyülekezet, és jelenlegi helyzetében az egyházterület sem tudta volna teljes egészében megadni. Hálásan köszönjük egy magát megnevezni nem kívánó jólelkű adományozónak, hogy nagy összeget biztosított ezekre a munkálatokra. A munkálatokat Andresin Károly testvérünk vezette, nagy hozzáértéssel és odaadással. Köszönet mind neki, mind kedves feleségének.

A teljesen újjávarázsolt, és most már adósságmentes gyülekezet felszentelésére 2011. október 15-én került sor. A gyülekezet örömében osztoztak a soproni testvérek és a szombathelyi misszió lelkes vezetői is.

A Dunamelléki Egyházterület részéről a terület elnöke, dr. Ősz-Farkas Ernő és a pénztáros, dr. Deák Judit testvérek voltak jelen, valamint az egyházterületi bizottság két tagja is: Deckelmann-né Liebhardt Éva és Baktai Melinda. Az igehirdetés szolgálatát dr. Ősz-Farkas Ernő testvér végezte. A felszentelési fogadalmat az egyházterület két tisztségviselője vezette. A gyülekezet fogadalomtételét vendégeink meghatódva hallgatták. Kalocsai Tamás, a Győri Gyülekezet felszentelt lelkésze mondott köszönetet a munkákért és a meghozott áldozatért, és ő vezette az egész napi istentiszteletet.

A szeretetvendégség után, 14 órakor folytattuk az istentiszteletet Egerváriné Kökényes Zsuzsa igehirdetésével.

A meghitt és nagyon jó légkörű felszentelési ünnepélyen mindenek előtt hálát mondtunk az Úrnak minden jóért, amit elvehettük tőle ez alkalommal is.

 

E. Kökényes Zsuzsa