2024. július 25. Csütörtök
Napnyugta: 20:27
NyitólapOldaltérképLinkekElérhetőségLogin
 
 
 
 
 
      Címlap arrow AdventInfo arrow Hírek arrow Rendkívüli Egyházterületi Konferencia
Rendkívüli Egyházterületi Konferencia PDF Nyomtatás E-mail

12094910_950370618353591_7211432468875586744_o2015. október 4-én 58 gyülekezetből jöttek küldöttek és érdeklődők, akik a hivatalból küldöttekkel együtt vettek részt a Dunamelléki Egyházterület legmagasabb döntéshozó testületének munkájában. Ócsai Tamás unióelnök igei üzenete dinamikus és felemelő volt. Az öröm nemcsak a pozitív történések által kiváltott természetes reakció, hanem az Istennel való kapcsolat miatt alapértelmezett lelkiállapot lehet. Ennek alapja nem az, amit mi teszünk, hanem annak felismerése, amit Isten tesz értünk.

Beszámolók

Az elnökségi jelentés bemutatta az előző konferencia óta eltelt 16 hónap történéseit, áldásait és kihívásait.

Részlet az elnöki jelentésből – „Milyen ige tudna a legtöbbet mondani az elmúlt több mint egy évről? »Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által« (Ef 2:19–22, Revideált ÚP ford.).

Nem tehetjük meg, hogy ne a végével kezdjük a beszámolót. Az első századi kereszténység robbanásszerűen növekedésnek indult. Egyesek gyanakodva nézték a fejleményeket, féltették a bejáratott hagyományaikat, mások megkérdőjelezték a megtérések hitelességét, volt, aki bizonytalan volt az újak megítélése felöl. Pál Isten szempontját közvetítette. Nem vagytok többé idegenek, hanem háza népe Istennek. Egy család vagytok, nagy család. Ennek célja nem az, hogy többen legyetek, hanem az, hogy egybeilleszkedjetek. Mi célból? Csak azért, hogy érezhető legyen az egység; azért hogy jobb legyen a légkör? Nem, ettől sokkal szebb és nagyobb célt fogalmaz meg: hogy szent templommá növekedjetek az Úrban a Szentlélek által.

Egy család

40 éves álom teljesült, ha nem is teljes mértékben, mégis minden várakozást felülmúlva. A DET családja nagyobb lett a legutóbbi konferencia óta. Az egyik gyülekezet szervezési ünnepségén felállt egy 92 éves testvérnő. Elcsukló hangon azt mondta: azért imádkoztam, hogy megérjem ezt a napot. Most már meghalhatok. Az egyik csatlakozó presbiter pedig megosztotta a meggyőződését: soha nem érezte, hogy Isten ennyire előkészítette a fogadtatásukat a testvérek szívében.

Egy család – nagyobb család. 360-an érkeztek haza, ők nem idegenek többé. Háza népe Istennek. Most következik Isten tervének következő lépése: egybeillesztés, szent templommá növekedni a Szentlélek által. Ha visszamentek a gyülekezetekbe, öleljétek meg jó erősen az újakat, és mondjátok el nekik: egy család vagyunk! Mondjátok el a gyülekezeteknek, hogy Isten minden tagot szeretne eszközeként használni az illeszkedéshez, hogy még nagyobb templomot építsen! Még nem fejeztük be a munkát, nem érte el a templom azt a méretet, ami Isten tervében már ott van. Van miért összefogni.

A mai nap ünnepel a DET konferencia, mert 7 új gyülekezetről szavazhat és pecsétet tehet erre a folyamatra, ami az elmúlt évben talán mindennap téma volt, amiért imádkoztunk, ami miatt sokszor nem aludtunk, ami meghatározta az egyház életét. Mégsem az ember munkája volt ez, hanem a Szentléleké, aki kéz érintése nélkül indította el az eseményeket. Hálaadással tartozunk érte.

Mindig keressük az áldás számszerűsíthető formáját is:

  • 2014-ben: 84 fő csatlakozott az 51 gyülekezethez (67 keresztség és 17 hitvallás). 2013-ban 59 keresztség és 21 hitvallás volt. 2015 első félévében 33 keresztség és 15 hitvallás volt. Esély van arra, hogy év végéig a DET taglétszáma megközelíti a 3000 főt.
  • A tizedbevétel a tervek felett alakult. 2015 első félévében 21,4 M Ft növekedést látunk az előző év első félévével összehasonlítva. A növekedésnek meglesz a helye, hiszen 7 új lelkészt, 3 úttörő misszionáriust alkalmazott a DET, és 7 új gyülekezet misszióját fogja támogatni az elkövetkezendő időben.
  • 2 új lelkész-gyakornokkal gazdagodtunk, 2 lelkészt átvettünk a TET-ről, 7 új csatlakozó lelkészt alkalmaztunk.
  • 2014-ben elindult a nagyvárosi missziós kezdeményezés sok tapasztalattal és tanulsággal.
  • Elkészült a DET új ciklusra vonatkozó stratégiai terve.
  • Megújult a DET honlap (det.adventista.hu).
  • Újraindult a Bibliaolvasó Kalauz 3 éves olvasóterve (Facebook változattal is)”
  • 
(Az elnökségi jelentés írott változata – teljes terjedelmében – letölthető lesz a DET honlap gyülekezeti oldaláról.)Részlet a titkári jelentésből – „»Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban” (2Thessz 1:3).

A 2014-es évben 84 fő csatlakozott az egyházhoz, melyből 67 személy keresztség, 17 pedig hitvallás által, ami azt jelenti, hogy a közösséghez csatlakozóknak a kezdő létszámhoz viszonyított aránya 2,8% volt. 2014-ben újra növekedett az egyházterület összlétszáma (3 személlyel), bár ez nagyon minimális növekedés (0,1%), de legalább azt kijelenthetjük, hogy a csökkenés folyamata, mely a 2011-es évet megelőző időszakban néhány évig jellemző volt, megtörni látszik, hiszen ez a negyedik év, amikor nem csökken a létszám.

2015 első felében 48-an csatlakoztak az egyházterülethez, melyből 33 személy keresztséggel, 15 pedig hitvallással. A hitvallások száma majdnem annyi, mint az egész 2015-ös évben és a harmadik negyedévben – amelynek pontos adataival még nem rendelkezünk, ezért nem szerepelnek a jelentésben –, a hitvallások száma nagyon megemelkedik, hiszen ekkor történt a hitvallással való felvételük, a mintegy 360 a személynek (Keresztény Advent Közösségből), akik csatlakozási szándékukat jelezték.

A Dunamelléki Egyházterületnek 2014. január 1-jén 2616 tagja volt, ez az adat 2015. június 30-án 2629 tag. Az egyházterületen 2014-ben 51 gyülekezetben élték meg hitéletüket és végezték a missziót a testvérek.

A kis gyülekezetek túlsúlya továbbra is fennáll, és ez továbbra is az anyagi és humán erőforrásunkat nagy kihívások elé állítja. 2014-ben a gyülekezetek 64,7%-a (33 gyülekezet) 50 tag alatti, és ezen belül a 37,2% (19 gyülekezet) 10–30 közötti taggal rendelkező gyülekezet. A gyülekezetek 92,1%-a (47) 100 tag alatti. 2015-ben az első félévben ez nem változott, de a mögöttünk hagyott negyedévben 7 gyülekezettel növekedett a gyülekezetek száma, a hét csatlakozó gyülekezettel, így ma már 58 gyülekezet van a Dunamelléki Egyházterületen.

Részlet a kincstárnoki jelentésből – „»És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek! Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje!« (Ézs 12:4–6).

A Dunamelléki Egyházterület pénzügyeinek 2014–2015 augusztusáig terjedő időszakára is elmondható, hogy felettébb megáldott bennünket az Úr. Ez az áldás kézzelfogható az alább is megjelenített számok tekintetében. Ezen belül elsősorban jól kimutatható a tizedbevételeinket illetően. A nem tized bevételeinket illetően nincs emelkedés a számokban, viszont egyéb egyéni adományok és örökségek, egyéni munkafelajánlások mindig éppen akkor érkeztek, mikor már igen nagy volt a szükség, és itt is jelentős előrelépéseknek lehettünk tanúi (óbudai felújítás, tatabányai felújítás, józsefvárosi felújítás, bajai ingatlanvásárlás és felújítás – ezeknek a vége már látható, és jó kilátások alakulnak a zuglói átalakítással kapcsolatban is). Köszönetet mondunk az adományozóknak és elsősorban Istennek!

BEVÉTELEK

Tized jellegű bevételek

Elmondható, hogy évről évre nőnek a tizedbevételeink (egyedül a válság évében 2008-ban volt egy kis megtorpanás), és 2014-re igaz, hogy még az eddigi rekordnak számító 2013-as év tizedbevételét is meghaladta, 13 millió forinttal.

Teljes tizedünkből a divíziónak átadtunk 7%-ot, az uniónak 21%-ot, Newboldnak 1%-ot, az ATF-nek szintén 1%-ot.

Ezek után az egyházterületen maradó, úgynevezett nettó tizedünk több mint 9 M Ft-tal volt magasabb, mint 2013-ban.

2015. augusztus végéig összehasonlításképpen a 2014 hasonló időszakában befolyt tizedhez képest további 13,5%-os növekedést regisztrálhattunk. Ezek a növekedések alkalmasak arra, hogy új munkatársakat vegyünk fel, azaz elmondható, hogy a jó Isten felkészített minket az újonnan csatlakozó lelkészek fogadására.

Nem tized jellegű bevételek

A 2014-es esztendőben 7,9 M Ft nem tized jellegű bevétel érkezett be a területhez. Ebből 6,85 M Ft volt a terület által szabadon használható bevétel, a többi céladomány volt. A területi és kápolna adományok 4,45 M Ft-ot tettek ki. Lakbér- és kamatbevételek által 1,9 M Ft további nem tized bevételhez jutott az egyházterület. Ezen bevételek igen csekélynek bizonyulnak az igényekhez képest, és ami még riasztóbbnak tűnik, hogy még nagyon enyhén csökkennek is ezek a tételek. Ezért indítottuk el és hirdetjük több szálon a tagok felé 1%-os kápolnaalap programunkat – jövedelmünk egy százalékát adományként ajánljuk fel a kápolnaalap számára. A számok úgy mutatják, hogy 2015-ben ezáltal elindultuk a növekedés felé. Itt azért van még mit tennünk!

KIADÁSOK

Tized jellegű kiadások

Összes tized jellegű kiadásunk 2014-ben 1 M Ft-tal kevesebb volt, mint 2013-ban, és 2015-ben is terv szerint alakul. Ezt az alkalmazottak bérére, járulékaira, biztosításaira, úti- és egyéb költségeire, valamint további missziós kiadásainkra fordítjuk.

Missziós kiadásaink: 2014-ben 15,1 M Ft-ot adunk át a gyülekezeteknek missziós támogatás jogcímén. A Nagyvárosi evangelizációval, tábori támogatásokkal, médiának (6-os csatorna és Zugló), valamint az elkülönített alapból konkrét céllal adott további forrásokkal együtt mintegy 29,73 M Ft-ot költöttünk 2014. évben missziós jellegű kiadásokra.

Missziós kiadásunk 2015-ben augusztus 31-ig 10,68 M Ft volt.

Nem tized jellegű kiadások

Összes nem tized jellegű kiadásunk 2014-ben 6 326 491 Ft, 2015-ben augusztusig 2 614 400 Ft volt.

LIKVIDITÁS

A likviditásunk, azaz fizetőképességünk (készpénz + várható bevételek - esedékes tartozások + elkülönített alapok egyenlege) a könyvelő program szerint 202% volt, ez 2015. augusztusára 182%-ra változott egy nagyobb összeg lekötésével, és még mindig jóval a Generálkonferencia revizorai által javasolt százalék fölött van.”


Konferenciai döntések


A Rendkívüli Egyházterületi Konferencia megszavazta az DET TB által javasolt napirendet.
Szavazatával felvette a DET gyülekezetei közé a csatlakozó 7 gyülekezetet, miután a konferencia elnöke bemutatta és köszöntötte az új gyülekezetek küldöttjeit, lelkészeit és azokat a körzetvezető lelkészeket, akikkel együtt kezdik a munkát. Az unióelnök felajánló imádságban áldást kért a szolgálatukra. A november 7-i Budapest, Golgota utcai Hitéleti Konferencián a testvéri közösség előtt is bemutatjuk és köszöntjük a csatlakozó gyülekezeteket és lelkészeket.

A konferencia ellenszavazat nélkül elfogadta a Dunamelléki ET új alkotmányát. Az új alkotmány összhangban van a GK által elfogadott új modell-alkotmánnyal, a májusban elfogadott unióalkotmánnyal és a Tiszavidéki ET munkaanyagával is, amit novemberben fogadhat el a TET Konferencia.

A legnagyobb változás az egyházterületi ciklus kiterjesztése. A következő rendes Egyházterületi Konferenciától kezdve ezentúl 4 évre választ vezetőket a testület. A képviselőgyűlések kényszere kikerült az alkotmányból, helyette tisztviselő értekezleteket hívhat össze a vezetés területi szinten vagy regionálisan, a szükségletek szerint.

További pontosítások olvashatók az alkotmányban a TB működésével, összehívásával kapcsolatban, és olyan gyakorlatokat is szabályoz, amelyeket eddig is követtünk, de nem volt benne az alapszabályban.

Ilyen például a Gyülekezeti kézikönyvben is szereplő hűség kérdése, ami a küldöttállítás feltétele. A hűség fogalma az egyházi szóhasználatban a tizedhűségre vonatkozik, ami az Istennel való kapcsolat egyik (látható és igazolható) dimenziója.


Az új alkotmány letölthető a DET tagjai számára a honlap „gyülekezeti dokumentumok” oldalról.

DET cselekvési terv

Az elnökség ismertette a a konferencia irányelvei alapján elkészített cselekvési tervet, és bemutatta a fontosabb kezdeményezéseket: Bibliai Olimpia, Gyereahogyvagy – megyeszékhelyeken, Családi Nap, Szakmai Konzultációk, Barátságos Gyülekezetek Mozgalma, Reformációs Év, ÉrtékTeremtő. (Részletek a det.adventista.hu oldalon.)

DET

 

 
< Előző   Következő >

 
 
 
AdventInfo
Hírek
Generál Konferencia hírei
Programok
Rövidhírek
Egészségügyi hírek
Joomla Toplista